top of page

Tổ Hợp Sản Xuất Thép Formosa Hà Tĩnh

Nhà thầu chính: POSCO E&C Việt Nam
Gói thầu :HSM + RMHS
Khối lượng thực hiện: Trên 4.000 tấn

bottom of page